Privacy Policy

Privacy Statement Beauty Service

BeautyService, gevestigd aan Industrieweg 154J, 5683 CG te Best, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
[email protected]
Industrieweg 154j 5683 CG Best 0499-745008

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty Service verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
[email protected] dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BeautyXL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van jouw betaling;
 Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 Beauty Service analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
BeautyService neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Beauty Service) tussen zit. Beauty Service gebruikt de volgende computerprogramma's of -
systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,
belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beauty Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn >
Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort >
Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty Service verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Beauty Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beauty Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty Service en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek . Beauty Service wil je er tevens op wijzen dat je
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty Service neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]